Eiendomssektoren har en avgjørende rolle for å gjøre oss i stand til å nå målene i Parisavtalen og møte FN's bærekraftsmål. Nye regulativer, økte driftsomkostninger og krav om innsikt fra interessenter er noen av faktorene som skaper nye utfordringer, men også muligheter.


CBREs nye globale undersøkelse av mer end 500 aktører innenfor næringseiendom belyser de mest brukte og effektive tiltakene som investorer og leietakere benytter i deres eiendomsstrategier. I Europa ser vi at:

 • 70 % av alle respondentene hadde økt fokus på ESG i 2022
  Prioriteringer knyttet til ESG ble skjerpet grunnet eksterne faktorer som myndighetenes innføring av ESG-opplysningskrav (67 %) og høyere energipriser (55 %), men også interne faktorer som selskapets etikk, verdier eller formål (62 %).

 • Byggets ESG-funksjoner påvirker eiendomstransaksjoner
  Funksjoner som reduserer energiforbruket hadde størst innvirkning på beslutninger knyttet til investerings- eller leietakertransaksjoner (88 %). Mer enn halvparten av respondentene vil be om prisavslag eller avstå fra en avtale dersom en bygning mangler energireduserende tiltak.

 • Eiendommens sosiale funksjoner vektlegges
  Nærhet til offentlig transport hadde størst innvirkning på eiendomsbeslutninger (86 %). 52 % av alle respondentene oppga også at de ville avvise en eiendom dersom den knyttes til noe som oppfattes som sosial kontroversielt.

 • De tre største utfordringene for å implementere ESG-mål er
  1. Mangelfull tilgang eller kvalitet på data (53 %),
  2. Kostnader overstiger nytten, som gjør det vanskelig å rettferdiggjøre handlinger (39%), og
  3. Fordelene er ukjente eller usikre (36 %)


Regionale forskjeller
Undersøkelsen gir et interessant innblikk i de regionale forskjellene i prioritet og tilnærming:

 1. Mens virksomheter i USA og APAC prioriterer de sosiale aspektene av ESG, er virksomheter i Europa mer fokusert på bruken av lokale leverandører, biodiversitet og redusere risiko i forbindelse med kontroversielle selskaper.
 2. Europa leder an med hensyn til målsetting om nullutslipp med forpliktelse om energinøytralitet raskere enn andre  geografiske områder.
 3. Investorer og leietakere i Europa har høyere forventninger til bærekraftige egenskaper ved et bygg enn andre områder i verden.

ESGs effekt på eiendomsbransjen
Skjerpet fokus på bærekraft, sosialt ansvar og virksomhetsstyring innebærer at aktører innenfor næringseiendom er nødt til å forstå, forbedre og utnytte sine ESG-resultater for å skape verdi og forbli konkurransedyktige. Og behovet er større en noen gang. For å klare dette trenger de å forstå aktørene de samhandler med, felles drivkrefter, insentiver og aktørenes ESG-strategi.

CBREs undersøkelse viser at leietakere og investorer ikke alltid er helt på linje i deres prioriteringer, ESG-mål og tidsrammer for å nå målene. Fremover vil en åpen dialog være avgjørende for å minimere risikoen for at eiendommer bli foreldet og uinteressante for leietakerne. Et viktig aspekt i et slikt samarbeid er grønne leiekontrakter med driftsprosesser som fremmer energieffektivitet og karbonnøytrale eiendommer.Interessert?
For mer informasjon og tilgang på rapporten, kontakt Emma Otervik.

Les mer om CBREs løsninger for energistyring og bærekraft her.