Andelen bærekraftsertifiserte eiendommer utgjør i dag 20 % av kontormarkedet i Europa. Tross økning er bærekraftssertifiseringer langt fra normen for kontoreiendom. En omfattende CBRE-undersøkelse viser imidlertid at sertifiserte bygg både gir høyere leiepriser og utleiegrad.


I etterkant av COP27 virker klimamålet på 1,5 grader vanskelig å nå, med mindre det gjøres betydelige fremskritt i tre primærsektorer som bidrar mest til klimautslipp, nemlig energi, transport og eiendom.

For trege og lite konkrete aktiviteter 
EU-kommisjonen har i klimamålplanen foreslått å kutte netto klimagassutslipp i EU med minst 55 % innen 2030, sammenlignet med 1990-nivåer. Energieffektivitet er særlig nevnt som et viktig element i dette, hvor eiendomssektoren er identifisert som ett av områdene hvor innsatsen er nødt til å ytterligere trappes opp. Tilnærmingen som nå brukes innen næringseiendom er sett på som relativt effektiv, men alt for treg, og eiendomsaktører holdes ansvarlige for å sette ambisiøse mål fremfor fokus på konkrete effektivitetsoppnåelser.

For at eiendomsbransjen skal skalere opp arbeidet med bærekraft betraktelig, må det foreligge et tydelig business case for investering i bærekraftige bygninger. I dag er det mange uklarheter om i hvilken grad bærekraftige bygninger genererer positive fordeler mtp. eiendomsverdi, og bevisgrunnlaget for å holde tritt med denne oppfatningen har vært mangelfull.

Bærekraftssertifiseringer som mål på verdiskapning
Siden bærekraftsertifiseringer ofte brukes som en bevisførsel for bærekraftige bygninger, har de fått mye oppmerksomhet i forskning på bærekraftige eiendomsinvesteringer, også mtp. EUs taksonomi, Dessverre har mye av analysene knyttet til verdiskapning og sertifiseringer vært begrenset til Storbritannina og USA, men kun sporadisk innsikt i de europeiske landene.

CBRE har derfor gjentatt en paneuropeisk undersøkelser fra 2021 hvor vi analyserte data fra 18 europeiske land (38 byer). Dette er så vidt vi vet, en av de mest omfattende europeiske analysene utført på bærekraftssertifiseringer av eiendom og verdiskapningen av disse.

Kritisk og lønnsom investering
Konklusjonene som presenteres i rapporten viser en signifikant sammenheng mellom bærekraftsertifikater og eiendommers markedsverdi. Ikke minst har analysen avdekket leieprisgevinst for sertifiserte kontorbygg, uavhengig av byggeår. 

Sertifisering av både nye og eksisterende bygg sikrer derfor høyere leiepris sammenlignet med ikke-sertifisert eiendommer. 

Sentrale funn i analysene er

  • Økende antall miljøsertifiserte kontorbygg: Andelen sertifiserte kontorbygg utgjorde 20 % i midten av 2022, sammenlignet med 14 % i 2019.
  • Til tross for økning, er sertifiserte kontoreiendommer langt fra normen.
  • Utleie av sertifiserte kontorbygg har økt fra 30 % av det totale markedet i 2019 til 32 % i 2022, som støtter trenden om at utleieaktivitet i økende grad fokuseres mot sertifiserte bygg.
  • Sertifisering kan utgjøre en betydelig faktor i å redusere utleierisikoen - i de fleste byer som er analysert har sertifiserte bygg lavere ledighet sammenlignet med ikke-sertifiserte.
  • Når man tar hensyn til faktorer som størrelse, beliggenhet, alder og oppgraderinger, gir bygninger med bærekraftsertifisering i snitt 6 % høyere leiepris enn ikke-sertifiserte bygg. 

Funnene i analysen støtter således eiendomsaktører som ønsker å realisere sine uttalte bærekraftsintensjoner, og ta beslutninger som er bedre for miljøet.

Vite mer?
Ønsker du å vite mer om analysen og diskutere funn og relevans for din virksomhet, kontakt oss:
Emma Otervik, Sustainability Director
Rikard Eriksen, Head of Property Management


Les også
Energikrisen: Eiendomsaktører må ta ansvar 
Det haster for investorer å ta ESG på alvor 

Kilder: 
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en 
https://eu-taxonomy.info/ 
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
https://www.cbre.co.uk/insights/reports/is-sustainability-certification-in-real-estate-worth-it