Environmental, Social & Governance (ESG), på norsk miljø, sosiale forhold og selskapsstyringer et sett med standarder for å styre og evaluere virksomheters ytelse når det gjelder bærekraft og samfunnsansvar. Samfunnsbevisste investorer bruker nå ESG aktivt for å screene potensielle investeringer.

Miljøkriterier vurderer hvordan et selskap opptrer som forvalter av naturen. Sosiale kriterier undersøker hvordan den styrer forholdet til ansatte, leverandører, kunder og samfunnene der det opererer. Og styring håndterer selskapets ledelse, lederlønn, revisjon, internkontroll og aksjonærrettigheter.

 

FN bærekraftsmål og ESG

Figur: FNs bærekraftsmål fordelt iht ESG-områdene.

 

ESG som virkemiddel i risikovurdering

ESG-kriterier kan hjelpe investorer med å unngå selskaper som kan utgjøre en større økonomisk risiko på grunn av miljømessig eller annen praksis. De siste årene har spesielt yngre investorer vist interesse for virksomheter som har en tydelig bærekraftsstrategi. Samtidig har meglerforetak og aksjeselskaper begynt å tilby børshandlede fond (ETF- Exchanged traded fund) og andre finansielle produkter som følger ESG-kriteriene. Robo-rådgivere, slik som Betterment og Wealthfront, har også brukt ESG for å appellere til investorene.

I følge den siste rapporten fra US SIF Foundation hadde investorer 11,6 billioner dollar i eiendeler valgt i henhold til ESG-kriteriene i begynnelsen av 2018. Dette var da opp fra 8,1 billioner dollar bare to år tidligere. I dag forventes er tallene å være betydelig høyere.

 

Hvordan fungerer ESG?

For å vurdere et selskap basert på miljømessige-, sosiale- og selskapsstyringskriterier ser investorer på et bredt spekter av atferd. ESG hjelper investorer med å finne selskaper med verdier som samsvarer med deres egne.

Miljøkriterier kan omfatte et selskaps energibruk, avfall, forurensning, bevaring av naturressurser og behandling av dyr. Kriteriene kan også brukes til å evaluere eventuelle miljømessige risikoer et selskap kan møte og hvordan selskapet håndterer disse risikoene. Er det for eksempel spørsmål knyttet til dets eierskap til forurenset land, deponering av farlig avfall, håndtering av giftige utslipp eller overholdelse av myndigheters miljøbestemmelser?

Sosiale kriterier ser på selskapets forretningsforhold. Fungerer det med leverandører som har samme verdier som det hevder å ha? Donerer selskapet en prosentandel av overskuddet til lokalsamfunnet eller oppfordrer de ansatte til å utføre frivillig arbeid der? Viser selskapets arbeidsforhold høyt hensyn til de ansattes helse og sikkerhet? Er andre interessenters interesser tatt i betraktning?

Når det gjelder selskapsstyring vil investorer kanskje vite at et selskap bruker nøyaktige og transparente regnskapsmetoder, og at aksjeeierne får anledning til å stemme om viktige spørsmål. De ønsker forsikringer om at selskapet unngår interessekonflikter i valg av styremedlemmer, ikke bruker politiske bidrag for å oppnå unødig gunstig behandling og selvfølgelig ikke driver ulovlig praksis.

 

Investorer må velge profil

Ikke noe enkelt selskap kan bestå enhver test i alle kategoriene. Investorer må således bestemme hvilke områder som er viktigst for dem. På et praktisk nivå må verdipapirforetak som følger ESG-kriteriene også sette prioriteringer.

For eksempel bruker Boston-baserte Trillium Asset Management, med 2,8 milliarder dollar under forvaltning i mars 2020, et utvalg ESG-faktorer for å identifisere selskaper som er posisjonert for sterk langsiktig ytelse. Trilliums ESG-kriterier omfatter f.eks. å unngå selskaper med kjent eksponering for kullgruvedrift og de en viss prosentandel av inntektene fra kjernekraft eller våpen. De unngår også å investere i selskaper med store nylige eller pågående kontroverser knyttet til diskriminering på arbeidsplassen, eierstyring og dyrevelferd.

 

Investeringer med god samvittighet blir lønnsomt

Investorer ønsker i større grad å assosieres med ansvarlige og bærekraftige investeringer. Således vil flere virksomheter bli satt under lupen og nødt til å jobbe strategisk og tydelig etter ESG-prinsippene.

 

CBRE bistår i dag en rekke virksomheter i Norge og Norden med å lage en bærekraftig eiendomsstrategi og jobbe med energieffektiviserende løsninger og dertil målinger.