CBRE Market Outlook Norway 2024 gir en oppdatert analyse av ulike sektorer i det norske næringseiendomsmarkedet.

 

Makroøkonomi

Den norske økonomien viser økende tegn til nedkjøling. Det økte rentenivået har senket investeringsaktiviteten og privat forbruk, særlig varekonsum, og vi forventer at styringsrenten vil holde seg på nåværende nivå til over sommeren. Konsumprisindeksen forventes å forbli over 2 %-målet, med et gjennomsnitt på rundt 3,7 % gjennom året. Imidlertid medfører potensiell geopolitisk ustabilitet og vedvarende inflasjon betydelige risikofaktorer.

Kapitalmarkeder

Perioden med yieldekspansjon i næringseiendomsmarked nærmer seg slutten, og kapitalverdier forventes å bunne ut i 2024 når rentenivået stabiliseres.. Gjeldsgapet som har oppstått gjennom lavere eiendomsverdier og belåningsgrader, samt mindre tilgjengelig lånefinansiering, vil by på utfordringer for investorer i reforhandlinger.

Kontor

Kontorleiemarkedet i Oslo har hatt rekordhøy aktivitet nivåer i kjølvannet av COVID-19, med en betydelig økning i etterspørselen etter sentralt beliggende kontorlokaler. Økte bygge- og rentekostnader, samt større markoøkonomisk usikkerhet har ført til lav byggeaktivitet i kontormarkedet. Dette forventes å fortsette i de kommende årene.

Industri og logistikk

Økt netthandel og forstyrrelser i forsyningskjedene under pandemien drev en oppgang i etterspørselen etter logistikkområder, spesielt i og rundt de store byene. Selv om vi forventer avtagende vekst vil det fortsatt være lav ledighet og leieprisvekst over inflasjon i de kommende årene.

Bolig

Høy befolkningsvekst og lave nivåer på igangsatte byggeprosjekter gjør investeringer i boliger mer attraktivt. Selv om andelen av husholdninger som leier utgjør bare 18,2 % på landsbasis er prosentandelen vesentlig høyre i de store bygene, særlig Oslo. Nordiske investorer indikerer også en preferanse for studentboliginvesteringer i 2024.

Varehandel

Økende levekostnader og renter har negativ innvirkning på varekonsum. Dette understrekes av omsetningstallene fra norske kjøpesentre som viste årsvekst under inflasjon for alle varekategorier. Netthandel er på vei tilbake til før-pandemiske trend, og handelsbygg opplevde den største prosentvise tilbakegangen fra 2022 av alle næringseiendomsklasser.

Hotell

Norske hoteller opplevde sterk vekst i 2023, drevet av økte rompriser og inntekt per tilgjengelig rom. Imidlertid forventes en nedkjøling i 2024 på grunn av strammere pengepolitikk og økte levekostnader, selv om Norge stadig er en populær turistdestinasjon. Vi forventer færre nye hotellåpninger i de største byene i 2024.

Bærekraft

Forpliktelser til netto nullutslipp er en driver for reposisjonering av eiendom, med økende fokus på fornybar energi og ESG-initiativer. Investorer er villige til å betale premier for bærekraftige eiendommer, noe som potensielt kan føre til en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

 Last ned rapporten

Les mer om de ulike sektorene ved å laste ned rapporten her:

New Call-to-action