Er ESG (Environment, Social & Governance) en risiko eller mulighet for eiendomsbesittere? Med bare 8 år igjen til å innfri Norges forpliktelser i Parisavtalen om utslippskutt på 50 % innen 2030 og med kommende virkemidler som SFDR og taksonomi, begynner det å haste for eiendomsbesittere og forvaltere som ennå ikke har tatt ESG på alvor.

 

EUs politikere har tatt innover seg at ingen virkemidler har bedre effekt enn finansielle insentiver når det kommer til å drive frem endringer. Det skal altså lønne seg å investere i bærekraftig virksomhet. Det betyr på den andre siden at det skal være mindre lønnsomt å investere i ikke bærekraftig virksomhet. Politiske og regulatoriske faktorer forsterkes ytterligere av samfunnsmessige forventninger og markedsmessige mekanismer, slik at det vil utgjøre en betydelig risiko å ikke ha kontroll på ESG i egen virksomhet eller investeringer.

 

Vis handlekraft - dropp grønne festtaler

Med de kommende forordningene fra EU, vil den mest merkbare endringen for mange være at det nå vil stilles krav til å dokumentere og tilgjengeliggjøre informasjon om mål og måloppnåelse knyttet til klimapåvirkning, bærekraft og sosialt ansvar. Det vil altså kreves langt mer enn grønne festtaler og symbolske handlinger for å kunne fremstå som en ansvarlig aktør. I tillegg ser vi en er rask utvikling i sertifiseringsordninger for bygg og porteføljer, hvor nåløyet stadig blir mindre og som vil drive fram et stadig tydeligere skille mellom investorer som tar ESG på alvor og de som ikke gjør det.

 

Etterlengtet drahjelp

Det kommer også litt etterlengtet drahjelp med sertifiseringsordningene og forordningene fra EU. Det vil bli enklere å finne frem til gode valg og gode løsninger og det vil bli enklere å definere gode mål. Det vil imidlertid være et absolutt krav og en nødvendighet med kunnskap om og en ærlig fremstilling av faktisk situasjon. I forvaltningssammenheng vil dette være et produkt av et stort antall direkte og indirekte faktorer, som energiforbruk og energiforsyning, kontroll med leverandørkjeder og livsløpsvurderinger. Like viktig som arbeidet i seg selv, er det altså å måle og dokumentere troverdig og etterrettelig.

 

Dagens bygningsmasse vil kreve betydelige investeringer

De byggene vi har i dag er stort sett de samme byggene vi vil ha om 20 år. Det vil kreve betydelige investeringer å heve denne bygningsmassen til et ønsket nivå, men drevet av både risiko og muligheter, vil det være fullt mulig å gjøre disse investeringene lønnsomme. Som et eksempel finnes det et foreløpig lite utnyttet mulighetsrom relatert til at virksomhetene som leier og bruker eiendommene, vil møte tilsvarende krav som gårdeierne knyttet til ESG, hvor for eksempel investeringer i fornybar energiproduksjon i et bygg vil være like fordelaktige for både gårdeier og leietaker.

For å forsikre oss om at nye rammevilkår fører til muligheter framfor risiko, må ESG være en selvfølgelighet i alle beslutningsprosesser og i alle dimensjoner i eiendomsforvaltning. Det vil bli lønnsomt å drive ansvarlig og bærekraftig og det er da vi vil se resultater.

 

 

LES OGSÅ

Bærekraft fra et investeringsperspektiv. Hva innebærer egentlig ESG?

 

YTTERLIGERE INFORMASJON

Kontakt Rikard Eriksen

Les mer om hvordan vi bistår investorer med ansvarlig eiendomsforvaltning

Les mer om vårt arbeid innenfor energi og bærekraft

 


 

Artikkelen er også publisert i Kapital nr 19, 2021.